سیستم دسترسی مستقیم به پایگاه های لاتین برای کلیه کاربران دانشگاه برقرار گردید.

شماره تماس:
داخلی 473 - فرضعلي زاده